Przewodnik po włączeniu izolacji zasobów z innych domen

Izolacja od zasobów z innych domen umożliwia stronie internetowej korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak zasób SharedSlateBuffer. Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć w witrynie izolację od zasobów z innych domen.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak włączyć izolację zasobów z innych domen. Izolacja od zasobów z innych domen jest wymagana, jeśli chcesz używać SharedArrayBuffer, performance.measureUserAgentSpecificMemory() lub licznika czasu w wysokiej rozdzielczości z większą precyzją.

Jeśli chcesz włączyć izolację zasobów z innych domen, oceń wpływ, jaki będzie to miało na inne zasoby z tych domen w Twojej witrynie, takie jak miejsca docelowe reklam.

Określ, gdzie w witrynie używany jest element SharedArrayBuffer
Od wersji Chrome 92 funkcje korzystające z SharedArrayBuffer nie będą już działać bez izolacji od zasobów z innych domen. Jeśli trafiłeś na tę stronę z powodu komunikatu o wycofaniu SharedArrayBuffer, prawdopodobnie Twoja witryna lub jeden z umieszczonych na niej zasobów używa SharedArrayBuffer. Aby mieć pewność, że w witrynie nie pojawią się żadne błędy, zacznij od określenia, gdzie jest on używany.

Jeśli nie masz pewności, w którym miejscu Twojej witryny został użyty element SharedArrayBuffer, możesz to sprawdzić na 2 sposoby:

 • Korzystanie z Narzędzi deweloperskich w Chrome
 • (Zaawansowane) Korzystanie z raportów o wycofaniu

Jeśli wiesz już, gdzie używasz zasobu SharedArrayBuffer, przejdź do sekcji Analizowanie wpływu izolacji zasobów z innych domen.

Korzystanie z Narzędzi deweloperskich w Chrome

Narzędzia deweloperskie w Chrome umożliwiają deweloperom sprawdzanie stron internetowych.

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie w Chrome na stronie, której prawdopodobnie używasz SharedArrayBuffer.
 2. Wybierz panel Konsola.
 3. Jeśli strona korzysta z tagu SharedArrayBuffer, pojawi się ten komunikat:
  [Deprecation] SharedArrayBuffer will require cross-origin isolation as of M92, around May 2021. See https://developer.chrome.com/blog/enabling-shared-array-buffer/ for more details. common-bundle.js:535
  
 4. Nazwa pliku i numer wiersza na końcu wiadomości (np. common-bundle.js:535) wskazują, skąd pochodzi SharedArrayBuffer. Jeśli problem dotyczy biblioteki zewnętrznej, skontaktuj się z deweloperem. Jeśli jest zaimplementowany w witrynie, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby włączyć izolację zasobów z innych domen.
Ostrzeżenie w konsoli DevToools, gdy używana jest opcja SharedSlateBuffer bez izolacji od zasobów z innych domen
Ostrzeżenie konsoli DevToools, gdy używany jest obiekt SharedSlateBuffer bez izolacji zasobów z innych domen.

(Zaawansowane) Korzystanie z raportów o wycofaniu

Niektóre przeglądarki mają funkcję raportowania obejmującą wycofywanie interfejsów API w określonym punkcie końcowym.

 1. Skonfiguruj serwer raportów o wycofaniu i uzyskaj adres URL do raportowania. Możesz to osiągnąć, korzystając z usługi publicznej lub tworząc ją samodzielnie.
 2. Za pomocą tego adresu URL ustaw ten nagłówek HTTP na stronach, które mogą wyświetlać reklamy SharedArrayBuffer.
  Report-To: {"group":"default","max_age":86400,"endpoints":[{"url":"THE_DEPRECATION_ENDPOINT_URL"}]}
  
 3. Gdy nagłówek zacznie się rozpowszechniać, punkt końcowy, w którym został zarejestrowany, powinien zacząć zbierać raporty o wycofaniu.

Zobacz przykładową implementację: https://cross-origin-isolation.glitch.me.

Analizowanie wpływu izolacji zasobów z innych domen

Czy nie lepiej byłoby ocenić wpływ, jaki na Twoją witrynę będzie miało izolowanie zasobów z innych domen, nie powodując w ten sposób niczego zepsującego? Do tego służą nagłówki HTTP Cross-Origin-Opener-Policy-Report-Only i Cross-Origin-Embedder-Policy-Report-Only.

 1. Ustaw Cross-Origin-Opener-Policy-Report-Only: same-origin w dokumencie najwyższego poziomu. Jak sama nazwa wskazuje, ten nagłówek wysyła tylko raporty o wpływie, jaki COOP: same-origin może mieć na Twoją witrynę – nie wyłącza w rzeczywistości komunikacji z wyskakującymi okienkami.
 2. Skonfigurowanie raportowania i skonfigurowanie serwera WWW do odbierania i zapisywania raportów.
 3. Ustaw Cross-Origin-Embedder-Policy-Report-Only: require-corp w dokumencie najwyższego poziomu. Przypominamy, że ten nagłówek pozwala sprawdzić wpływ włączenia COEP: require-corp bez wywierania rzeczywistego wpływu na działanie witryny. Możesz skonfigurować ten nagłówek tak, aby wysyłał raporty do tego samego serwera raportowania, który został skonfigurowany w poprzednim kroku.

Ograniczanie wpływu izolacji zasobów z innych domen

Gdy ustalisz, których zasobów dotyczy izolacja z innych domen, zapoznaj się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi udostępniania tych zasobów:

 1. W przypadku zasobów z innych domen, takich jak obrazy, skrypty, arkusze stylów, elementy iframe itp., ustaw nagłówek Cross-Origin-Resource-Policy: cross-origin. W zasobach z tej samej witryny ustaw nagłówek Cross-Origin-Resource-Policy: same-site.
 2. Aby zasoby możliwe do wczytania za pomocą CORS, upewnij się, że są one włączone, ustawiając atrybut crossorigin w tagu HTML (np. <img src="example.jpg" crossorigin>). W przypadku żądania pobierania JavaScriptu wartość request.mode musi być ustawiona na cors.
 3. Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak SharedArrayBuffer, w załadowanym elemencie iframe, dołącz parametr allow="cross-origin-isolated" do tagu <iframe>.
 4. Jeśli zasoby z innych domen wczytywane w elementach iframe lub skryptach instancji roboczych wymagają dodatkowej warstwy elementów iframe lub skryptów instancji roboczych, zanim przejdziesz dalej, rekurencyjnie zastosuj czynności opisane w tej sekcji.
 5. Gdy potwierdzisz, że wszystkie zasoby z innych domen są włączone, ustaw nagłówek Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp w elementach iframe i skryptach instancji roboczych (jest to wymagane niezależnie od pochodzenia z tej samej domeny czy z innych domen).
 6. Upewnij się, że nie ma żadnych wyskakujących okienek z innych domen, które wymagają komunikacji przez postMessage(). Po włączeniu izolacji zasobów z innych domen nie można ich utrzymać. Komunikację można przenieść do innego dokumentu, który nie jest izolowany od zasobów z innych domen, lub użyć innej metody komunikacji (na przykład żądań HTTP).

Włącz izolację zasobów z innych domen

Gdy rozwiążesz problem za pomocą izolacji zasobów z innych domen, postępuj zgodnie z tymi ogólnymi wskazówkami dotyczącymi włączania izolacji zasobów z innych domen:

 1. Ustaw nagłówek Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin w dokumencie najwyższego poziomu. Jeśli masz ustawiony Cross-Origin-Opener-Policy-Report-Only: same-origin, zastąp go. Spowoduje to zablokowanie komunikacji między dokumentem najwyższego poziomu a jego wyskakującymi okienkami.
 2. Ustaw nagłówek Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp w dokumencie najwyższego poziomu. Jeśli masz ustawiony Cross-Origin-Embedder-Policy-Report-Only: require-corp, zastąp go. Spowoduje to zablokowanie wczytywania zasobów z innych domen, które nie zostały uwzględnione.
 3. Sprawdź, czy self.crossOriginIsolated zwraca w konsoli parametr true, aby sprawdzić, czy strona jest izolowana od zasobów z innych domen.

Zasoby