درباره ویژگی هایی که در طول سال 2023 بخشی از Baseline شدند، بیاموزید.
Web Platform Baseline به شما اطلاعات واضحی در مورد اینکه کدام ویژگی های پلتفرم وب برای استفاده در پروژه های شما امروزه ایمن هستند به شما می دهد.
برخی از ویژگی هایی که در سال 2023 بخشی از Baseline شدند را کشف کنید.