Luồng nén hiện được hỗ trợ trên tất cả trình duyệt

Hỗ trợ trình duyệt

  • 80
  • 80
  • 113
  • 16,4

Nguồn

API Luồng nén dùng để nén và giải nén luồng dữ liệu bằng định dạng gzip hoặc deflate (hoặc deflate-raw).

Khi sử dụng tính năng nén tích hợp sẵn của Com hơn Rules API, các ứng dụng JavaScript không cần phải có thư viện nén, nhờ đó làm cho kích thước tải xuống của ứng dụng nhỏ hơn. API hữu ích này hiện được hỗ trợ trên mọi trình duyệt.

Nén dữ liệu

Đoạn mã sau cho biết cách nén dữ liệu:

const readableStream = await fetch('lorem.txt').then(
  (response) => response.body
);
const compressedReadableStream = readableStream.pipeThrough(
  new CompressionStream('gzip')
);

Giải nén dữ liệu

Để giải nén, hãy ống một luồng nén qua luồng giải nén.

const decompressedReadableStream = compressedReadableStream.pipeThrough(
  new DecompressionStream('gzip')
);

Bản minh hoạ