اطلاعات را به اطلاع کاربران خود برسانید، حتی زمانی که از وب سایت شما استفاده نمی کنند.
Codelab
سرویس گیرنده ای ایجاد کنید که کاربر را در اعلان های فشاری مشترک کند، پیام های فشاری را دریافت کند و آنها را به عنوان اعلان نمایش دهد و به کاربران اجازه دهد اشتراک اعلان های فشار را لغو کنند.
Codelab
سروری ایجاد کنید که اشتراک‌های اعلان‌های فشاری را پیگیری می‌کند و اعلان‌های فشاری را به یک یا همه مشتریان مشترک ارسال می‌کند.