Tập hợp các mẫu phổ biến để xử lý các tệp và thư mục.