الگوهای طرح‌بندی با استفاده از APIهای CSS مدرن ساخته شده‌اند تا به شما در ایجاد رابط‌های مشترک مانند کارت‌ها، مناطق شبکه پویا و طرح‌بندی‌های تمام صفحه کمک کنند.