سیستم‌های رنگی تطبیقی ​​ایجاد کنید، بنابراین تنظیمات ترجیحی کاربر برای چیزهایی مانند روشن یا تاریک، آسان است.