Biểu ngữ và thông báo

Biểu ngữ và thông báo là những nguyên nhân phổ biến khiến bố cục thay đổi. Việc chèn một biểu ngữ vào DOM sau khi trang xung quanh đã được hiển thị sẽ đẩy các phần tử trang xuống phía dưới trang đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất để thông báo về cookie.