วิธีวางข้อความ

แฮร์รี่ ธีโอดูลู
Harry Theodoulou

วิธีสมัยใหม่

การใช้ API คลิปบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน

หากต้องการอ่านข้อความจากคลิปบอร์ดของผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรม เช่น หลังจากคลิกปุ่ม คุณจะใช้เมธอด readText() ของ Async Clipboard API ได้ หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการอ่านคลิปบอร์ด การเรียกไปที่ navigator.clipboard.readText() จะขอสิทธิ์ในการอ่านคลิปบอร์ดเมื่อเรียกเมธอดเป็นครั้งแรก

const pasteButton = document.querySelector('#paste-button');

pasteButton.addEventListener('click', async () => {
  try {
   const text = await navigator.clipboard.readText()
   document.querySelector('textarea').value += text;
   console.log('Text pasted.');
  } catch (error) {
   console.log('Failed to read clipboard');
  }
});

การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 • 66
 • 79
 • x
 • 13.1

แหล่งที่มา

วิธีคลาสสิก

ใช้ไป document.execCommand()

เมื่อใช้document.execCommand('paste') คุณจะวางเนื้อหาในคลิปบอร์ดที่จุดแทรกได้ (องค์ประกอบ HTML ที่โฟกัสอยู่ในขณะนี้) เมธอด execCommand จะแสดงบูลีนที่ระบุว่ากิจกรรม paste สำเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อจำกัด เช่น เป็นแบบซิงโครนัส การวางข้อมูลจำนวนมากจึงอาจบล็อกหน้าเว็บได้

pasteButton.addEventListener('click', () => {
 document.querySelector('textarea').focus();
 const result = document.execCommand('paste')
 console.log('document.execCommand result: ', result);
})

การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 • 1
 • 12
 • 1
 • 1.3

แหล่งที่มา

การเพิ่มประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง

pasteButton.addEventListener('click', async () => {
  try {
   const text = await navigator.clipboard.readText()
   document.querySelector('textarea').value += text;
   console.log('Text pasted.');
  } catch (error) {
   console.log('Failed to read clipboard. Using execCommand instead.');
   document.querySelector('textarea').focus();
   const result = document.execCommand('paste')
   console.log('document.execCommand result: ', result);
  }
});

อ่านเพิ่มเติม

เดโม

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link
   rel="icon"
   href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🎉</text></svg>"
  />
  <title>How to paste text</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to paste text</h1>
  <p>
   <button type="button">Paste</button>
  </p>
  <textarea></textarea>
 </body>
</html>

CSS


    :root {
 color-scheme: dark light;
}

html {
 box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
 font-family: system-ui, sans-serif;
}

button {
 display: block;
}
    

JS


    const pasteButton = document.querySelector('button');

pasteButton.addEventListener('click', async () => {
 try {
  const text = await navigator.clipboard.readText()
  document.querySelector('textarea').value += text;
  console.log('Text pasted.');
 } catch (error) {
  console.log('Failed to read clipboard. Using execCommand instead.');
  document.querySelector('textarea').focus();
  const result = document.execCommand('paste')
  console.log('document.execCommand result: ', result);
 }
});