Projekty typu open source w miniaplikacji

Kbone

Projekt kbone (na GitHubie) implementuje adapter, który w warstwie adaptacyjnej symuluje środowisko przeglądarki, dzięki czemu kod napisany w internecie może działać w miniaplikacji bez wprowadzania zmian. Istnieje kilka szablonów startowych (w tym Vue, React i Preact), które ułatwiają wprowadzenie z tych platform.

Nowy projekt można utworzyć za pomocą narzędzia kbone-cli. Kreator pyta o platformę, na której zainicjujesz projekt. Fragment kodu poniżej pokazuje prezentację preact. We fragmencie kodu poniżej polecenie mp tworzy miniaplikację, polecenie web kompiluje aplikację internetową, a build tworzy produkcyjną aplikację internetową.

npx kbone-cli init my-app
cd my-app
npm run mp
npm run web
npm run build

Poniższy fragment kodu przedstawia prosty komponent licznika, który jest następnie renderowany izomorficznie w miniaplikacji i aplikacji internetowej. Przeciążenie miniaplikacji jest istotne, ponieważ wynika to z struktury DOM.

import { h, Component } from "preact";
import "./index.css";

class Counter extends Component {
 state = { count: 1 };

 sub = () => {
  this.setState((prevState) => {
   return { count: --prevState.count };
  });
 };

 add = () => {
  this.setState((prevState) => {
   return { count: ++prevState.count };
  });
 };

 clickHandle = () => {
  if ("undefined" != typeof wx && wx.getSystemInfoSync) {
   wx.navigateTo({
    url: "../log/index?id=1",
   });
  } else {
   location.href = "log.html";
  }
 };

 render({}, { count }) {
  return (
   <div>
    <button onClick={this.sub}>-</button>
    <span>{count}</span>
    <button onClick={this.add}>+</button>
    <div onClick={this.clickHandle}>跳转</div>
   </div>
  );
 }
}

export default Counter;
Aplikacja demonstracyjna szablonu Preact kbone otwarta w Narzędziach deweloperskich WeChat. Analiza struktury DOM wykazuje znaczne nakłady pracy w porównaniu z aplikacją internetową.
Aplikacja demonstracyjna szablonu Preact kbone otwarta w narzędziach dla programistów WeChat. Zwróć uwagę na złożoną strukturę DOM oraz to, że przyciski plusa i minusa w rzeczywistości nie są elementami <button>.
Otwarto w przeglądarce aplikację demonstracyjną szablonu Preact kbone. Badanie struktury DOM pokazuje nieoczekiwane znaczniki na podstawie kodu komponentu Preact.
W przeglądarce została otwarta aplikacja demonstracyjna szablonu Preact kbone. Zwróć uwagę na strukturę DOM.

kbone-ui

Projekt kbone-ui (open source na GitHubie) to platforma interfejsu, która ułatwia tworzenie miniaplikacji i tworzenie Vue.js za pomocą kbone. Komponenty kbone-ui emulują wygląd i styl wbudowanych minikomponentów WeChat (patrz Komponenty powyżej). Wersja demonstracyjna uruchomiona bezpośrednio w przeglądarce pozwala zapoznać się z dostępnymi komponentami.

Wersja demonstracyjna platformy kbone-ui przedstawiająca komponenty związane z formularzami, takie jak przyciski opcji, przełączniki, dane wejściowe i etykiety.
Wersja demonstracyjna kbone-ui przedstawiająca komponenty związane z formularzem.

WeUI

WeUI to zestaw podstawowych bibliotek stylów zgodnych z domyślnym interfejsem wizualnym WeChat. Zespół projektowy WeChat opracował spersonalizowane projekty wewnętrznych stron internetowych i miniaplikacji WeChat, aby ujednolicić postrzeganie tej aplikacji przez użytkowników. Zawiera komponenty takie jak button, cell, dialog, progress, toast, article, actionsheet i icon. Dostępne są różne wersje WeUI, np. weui-wxss dla miniaplikacji WeChat z technologią WXSS (patrz Styl powyżej), weui.js dla aplikacji internetowych i react-weui dla komponentów WeChat React.

Wersja demonstracyjna platformy WeUI przedstawiająca komponenty związane z formularzem, czyli przełączniki.
Aplikacja demonstracyjna WeUI pokazuje przełączniki.

Omi

Omi to samodzielna platforma wieloplatformowa frontendu (open source na GitHubie). Łączy ona komponenty Web, JSX, Virtual DOM, styl funkcjonalny, obserwator lub serwer proxy w jedną platformę o niewielkim rozmiarze i dużej wydajności. Jego celem jest umożliwienie programistom jednorazowego napisania komponentów i używania ich we wszystkich miejscach, takich jak Omi, React, Preact, Vue.js czy Angular. Pisanie komponentów Omi jest bardzo intuicyjne i nie wymaga powtórzeń.

import { render, WeElement, define } from "omi";

define("my-counter", class extends WeElement {
 data = {
  count: 1,
 };

 static css = `
  span{
    color: red;
  }`;

 sub = () => {
  this.data.count--;
  this.update();
 };

 add = () => {
  this.data.count++;
  this.update();
 };

 render() {
  return (
   <div>
    <button onClick={this.sub}>-</button>
    <span>{this.data.count}</span>
    <button onClick={this.add}>+</button>
   </div>
  );
 }
});

render(<my-counter />, "body");

omiu

Omiu to biblioteka komponentów interfejsu użytkownika (open source na GitHubie) opracowana na podstawie Omi, która wyświetla niestandardowe elementy standardowych komponentów sieciowych.

Wersja demonstracyjna platformy Omiu przedstawiająca komponenty związane z formularzem, czyli przełączniki.
Aplikacja demonstracyjna Omiu z wyświetlaczami.

WePY

WePY to platforma, która umożliwia miniaplikacje w zakresie kompleksowego programowania. Dzięki wstępnej kompilacji deweloperzy mogą wybrać swój ulubiony styl tworzenia miniaplikacji. Szczegółowa optymalizacja platformy oraz wprowadzenie obietnic i funkcji asynchronicznych ułatwiają i zwiększają wydajność tworzenia miniprojektów aplikacji. Jednocześnie platforma WePY jest ciągle rozwijającą się platformą, która w dużej mierze wzięła udział w niektórych zoptymalizowanych narzędziach frontendowych oraz koncepcjach i pomysłach związanych z projektowaniem platformy, głównie z Vue.js.

<style lang="less">
 @color: #4d926f;
 .num {
  color: @color;
 }
</style>

<template>
 <div class="container">
  <div class="num" @tap="num++">{{num}}</div>
  <custom-component></custom-component>
  <vendor-component></vendor-component>
  <div>{{text}}</div>
  <input v-model="text" />
 </div>
</template>

<config>
 { usingComponents: { customComponent: '@/components/customComponent', vendorComponent:
 'module:vendorComponent' } }
</config>

<script>
 import wepy from "@wepy/core";

 wepy.page({
  data: {
   num: 0,
   text: "Hello World",
  },
 });
</script>
Strona z dokumentacją WePY „Pierwsze kroki” pokazująca, od czego zacząć.
Dokumentacja WePY „Pierwsze kroki”.

vConsole

Projekt vConsole udostępnia proste i rozszerzalne narzędzie dla programistów frontendu do obsługi mobilnych stron internetowych. Jest to debuger podobny do DevTools, który można wstawić bezpośrednio do aplikacji internetowych i miniaplikacji. Prezentacja prezentuje możliwości. vConsole zawiera karty logów, systemu, sieci, elementów i pamięci.

Aplikacja demonstracyjna vConsole. Konsola vConsole otworzy się u dołu i zawiera karty logów, systemu, sieci, elementów i pamięci.
Aplikacja demonstracyjna vConsole z eksploratorem elementów.

Weweb

Projekt weweb (open source w GitHubie) to bazowa platforma frontendowa platformy Hera, która według deklaracji jest zgodna ze składnią miniaplikacji WeChat, dzięki czemu można pisać aplikacje internetowe w formie miniaplikacji. W dokumentacji obiecujemy, że jeśli masz już miniaplikację, możesz uruchomić ją w przeglądarce dzięki technologii weweb. W moich eksperymentach nie działało to dobrze w przypadku obecnych miniaplikacji prawdopodobnie dlatego, że w projekcie nie pojawiły się ostatnio aktualizacje, które sprawiały, że kompilator nie uwzględniał zmian na platformie WeChat.

Dokumentacja platformy miniaplikacji Hera z listą obsługiwanych przez nią interfejsów API WeChat, takich jak „wx.request”, „wx.uploadFile” itp.
Dokumentacja platformy miniaplikacji Hera zawierająca listę obsługiwanych interfejsów API WeChat.
Demonstracja miniaplikacji webowej skompilowanej z webweb w celu uruchomienia w przeglądarce z elementami formularzy.
Demonstracja miniaplikacji weweb skompilowanej z weweb, aby można ją było uruchomić w przeglądarce.

Podziękowania

Ten artykuł zrecenzowali Joe Medley, Kayce Basques, Milica Mihajlija, Alan Kent i Keith Gu.