Tạo một trang web phù hợp với tất cả người dùng của bạn.

Tổng quan

Tất cả người dùng đều có thể truy cập vào nội dung của bạn. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách cung cấp trải nghiệm mạnh mẽ cho người dùng, phù hợp với bối cảnh của họ và mọi tình huống khuyết tật, tạm thời hoặc vĩnh viễn.