Xây dựng các ứng dụng Angular hiệu suất cao và tiến bộ.