Kết nối thiết bị phần cứng với web

Tổng quan

Tìm hiểu cách giao tiếp với thiết bị phần cứng qua Bluetooth, USB, NFC, Nối tiếp và HID từ một trang web.