اندازه گیری عملکرد و تجربه کاربری

بررسی اجمالی

معیارهای عملکرد کاربر محور ابزاری حیاتی در درک و بهبود تجربه سایت شما به نحوی است که به نفع کاربران واقعی باشد.