نسل بعدی پرداخت ها را در وب بسازید.

بررسی اجمالی

هدف Web Payments ارائه تجربه پرداخت بدون اصطکاک در وب است. نحوه کار، مزایای آن را بیاموزید و برای ادغام برنامه پرداخت خود با Web Payments آماده شوید.