Xây dựng các ứng dụng React hiệu suất và cải tiến.