بهترین شیوه ها را برای نوشتن تست های موثر و قابل نگهداری بیاموزید.

شروع کنید

نکات عملی برای تست خودکار را کشف کنید.
با تعیین اینکه چه چیزی و چگونه می خواهید آزمایش کنید، به آزمایش نزدیک شوید.
انواع مختلف آزمایش را در یک استراتژی معقول برای مطابقت با پروژه خود ترکیب کنید.
تعیین کنید چه چیزی را تست کنید، موارد آزمایشی خود را تعریف کنید و اولویت بندی کنید.
در ایجاد موارد آزمایشی عمیق تر شوید.
مناطقی که ممکن است فاقد آزمایش مناسب باشند را شناسایی کنید.