این مجموعه شامل الگوهایی است که اغلب پیاده سازی آنها بدون آسیب رساندن به امتیازات Core Web Vitals دشوار است. از کد موجود در این مثال‌ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که پروژه‌های شما در مسیر درست باقی می‌مانند.