วิธีวางรูปภาพ

แฮร์รี่ ธีโอดูลู
Harry Theodoulou

วิธีสมัยใหม่

การใช้ API คลิปบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน

หากต้องการอ่านรูปภาพจากคลิปบอร์ดของผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรม กล่าวคือ หลังจากคลิกปุ่ม คุณจะใช้เมธอด read() ของ Async Clipboard API ได้ หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการอ่านจากคลิปบอร์ด การเรียกไปยัง navigator.clipboard.read() จะขอสิทธิ์การอ่านจากคลิปบอร์ดในครั้งแรกที่เรียกใช้เมธอด

const pasteButton = document.querySelector('#paste-button');

pasteButton.addEventListener('click', async () => {
 try {
  const clipboardItems = await navigator.clipboard.read();
  for (const clipboardItem of clipboardItems) {
   const imageTypes = clipboardItem.types.find(type => type.startsWith('image/'))
   for (const imageType of imageTypes) {
    const blob = await clipboardItem.getType(imageType);
    // Do something with the image blob.
   }
  }
 } catch (err) {
  console.error(err.name, err.message);
 }
});

การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 • 86
 • 79
 • 13.1

แหล่งที่มา

วิธีคลาสสิก

ฟังเหตุการณ์ paste

วิธีวางรูปภาพแบบคลาสสิกคือการใช้ API คลิปบอร์ด (ซิงโครนัส) ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงช่อง clipboardData ภายในเอกสาร: กิจกรรม paste อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น เพราะเป็นแบบซิงโครนัส การวางข้อมูลจำนวนมากจึงอาจบล็อกหน้าเว็บได้

document.addEventListener('paste', async (e) => {
 e.preventDefault();

 for (const clipboardItem of e.clipboardData.files) {
  if (clipboardItem.type.startsWith('image/')) {
   // Do something with the image file.
  }
 }
});

การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 • 66
 • 79
 • 63
 • 13.1

แหล่งที่มา

การเพิ่มประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง

สําหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ API คลิปบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน จะไม่สามารถเข้าถึงคลิปบอร์ดของผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรมได้ (เช่น เมื่อคลิกปุ่ม) ดังนั้น ในการเข้าถึงคลิปบอร์ดของผู้ใช้ในเหตุการณ์ paste คุณสามารถใช้ API คลิปบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน แล้วเปลี่ยนไปใช้คลิปบอร์ด (ซิงโครนัส) ได้

ออบเจ็กต์ ClipboardItem ที่มาจาก navigator.clipboard.read มีช่อง types ซึ่งเป็นอาร์เรย์ และออบเจ็กต์ File รายการที่มาจาก event.clipboardData.files มีช่อง type ซึ่งเป็นสตริง คุณตรวจสอบรูปภาพในคลิปบอร์ดแต่ละช่องอย่างมีเงื่อนไขได้ในช่อง type หรือ types

document.addEventListener('paste', async (e) => {
 e.preventDefault();
 const clipboardItems = typeof navigator?.clipboard?.read === 'function' ? await navigator.clipboard.read() : e.clipboardData.files;

 for (const clipboardItem of clipboardItems) {
  let blob;
  if (clipboardItem.type?.startsWith('image/')) {
   // For files from `e.clipboardData.files`.
   blob = clipboardItem
   // Do something with the blob.
  } else {
   // For files from `navigator.clipboard.read()`.
   const imageTypes = clipboardItem.types?.filter(type => type.startsWith('image/'))
   for (const imageType of imageTypes) {
    blob = await clipboardItem.getType(imageType);
    // Do something with the blob.
   }
  }
 }
});

อ่านเพิ่มเติม

 • API คลิปบอร์ดบน MDN
 • กำลังเลิกบล็อกการเข้าถึงคลิปบอร์ดใน web.dev

เดโม

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link
   rel="icon"
   href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 100 100%22><text y=%22.9em%22 font-size=%2290%22>🎉</text></svg>"
  />
  <title>How to paste images</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to paste images</h1>
  <p>Hit <kbd>⌘</kbd> + <kbd>v</kbd> (for macOS) or <kbd>ctrl</kbd> + <kbd>v</kbd>
   (for other operating systems) to paste images anywhere in this page.
  </p>
 </body>
</html>

CSS


    :root {
 color-scheme: dark light;
}

html {
 box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
 font-family: system-ui, sans-serif;
}

button {
 display: block;
}
    

JS


    document.addEventListener('paste', async (e) => {
 e.preventDefault();
 const clipboardItems = typeof navigator?.clipboard?.read === 'function' ? await navigator.clipboard.read() : e.clipboardData.files;

 for (const clipboardItem of clipboardItems) {
  let blob;
  if (clipboardItem.type?.startsWith('image/')) {
   // For files from `e.clipboardData.files`.
   blob = clipboardItem
   // Do something with the blob.
   appendImage(blob);
  } else {
   // For files from `navigator.clipboard.read()`.
   const imageTypes = clipboardItem.types?.filter(type => type.startsWith('image/'))
   for (const imageType of imageTypes) {
    blob = await clipboardItem.getType(imageType);
    // Do something with the blob.
    appendImage(blob);
   }
  }
 }
});

const appendImage = (blob) => {
 const img = document.createElement('img');
 img.src = URL.createObjectURL(blob);
 document.body.append(img);
};