Cách cung cấp trải nghiệm cài đặt trong ứng dụng của riêng bạn

Nhiều trình duyệt cho phép bạn bật và quảng bá việc cài đặt Ứng dụng web tiến bộ (PWA) ngay trong giao diện người dùng của trình duyệt đó. Chế độ cài đặt (trước đây gọi là Thêm vào màn hình chính) cho phép người dùng cài đặt PWA của bạn trên thiết bị di động hoặc máy tính. Việc cài đặt PWA sẽ thêm PWA vào trình chạy của người dùng để ứng dụng có thể chạy như mọi ứng dụng đã cài đặt khác.

Ngoài trải nghiệm cài đặt do trình duyệt cung cấp, bạn có thể cung cấp quy trình cài đặt tuỳ chỉnh của riêng mình ngay trong ứng dụng.

Nút Cài đặt ứng dụng có trong PWA Spotify
Nút "Cài đặt ứng dụng" có trong PWA Spotify.

Khi cân nhắc có nên quảng bá việc cài đặt hay không, hãy cân nhắc cách người dùng thường dùng PWA của bạn. Ví dụ: nếu có một nhóm người dùng sử dụng PWA của bạn nhiều lần trong một tuần, những người dùng này có thể hưởng lợi từ sự thuận tiện hơn khi khởi chạy ứng dụng của bạn từ màn hình chính của điện thoại hoặc từ trình đơn Bắt đầu trong hệ điều hành của máy tính. Một số ứng dụng cải thiện hiệu suất và giải trí cũng hưởng lợi từ không gian màn hình bổ sung được tạo ra bằng cách xoá thanh công cụ của trình duyệt khỏi cửa sổ ở các chế độ standalone hoặc minimal-ui đã cài đặt.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo PWA của bạn đáp ứng các yêu cầu về khả năng cài đặt, thường bao gồm việc có tệp kê khai ứng dụng web.

Quảng bá việc cài đặt

Cách chứng minh rằng Ứng dụng web tiến bộ của bạn có thể cài đặt được và để cung cấp luồng cài đặt trong ứng dụng tuỳ chỉnh:

 1. Theo dõi sự kiện beforeinstallprompt.
 2. Lưu sự kiện beforeinstallprompt để có thể kích hoạt quy trình cài đặt sau này.
 3. Thông báo cho người dùng rằng PWA của bạn có thể cài đặt, đồng thời cung cấp một nút hoặc phần tử khác để bắt đầu quy trình cài đặt trong ứng dụng.

Theo dõi sự kiện beforeinstallprompt

Nếu Ứng dụng web tiến bộ của bạn đáp ứng các tiêu chí cài đặt bắt buộc, thì trình duyệt sẽ kích hoạt sự kiện beforeinstallprompt. Lưu thông tin tham chiếu đến sự kiện và cập nhật giao diện người dùng để cho biết rằng người dùng có thể cài đặt PWA của bạn.

// Initialize deferredPrompt for use later to show browser install prompt.
let deferredPrompt;

window.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
 // Prevent the mini-infobar from appearing on mobile
 e.preventDefault();
 // Stash the event so it can be triggered later.
 deferredPrompt = e;
 // Update UI notify the user they can install the PWA
 showInstallPromotion();
 // Optionally, send analytics event that PWA install promo was shown.
 console.log(`'beforeinstallprompt' event was fired.`);
});

Quy trình cài đặt trong ứng dụng

Để cung cấp chế độ cài đặt trong ứng dụng, hãy cung cấp một nút hoặc phần tử giao diện khác mà người dùng có thể nhấp hoặc nhấn để cài đặt ứng dụng. Khi người dùng nhấp hoặc nhấn vào phần tử đó, hãy gọi prompt() trên sự kiện beforeinstallprompt đã lưu (được lưu trữ trong biến deferredPrompt). Trợ lý sẽ hiển thị hộp thoại cài đặt theo phương thức cho người dùng, yêu cầu họ xác nhận rằng họ muốn cài đặt PWA của bạn.

buttonInstall.addEventListener('click', async () => {
 // Hide the app provided install promotion
 hideInstallPromotion();
 // Show the install prompt
 deferredPrompt.prompt();
 // Wait for the user to respond to the prompt
 const { outcome } = await deferredPrompt.userChoice;
 // Optionally, send analytics event with outcome of user choice
 console.log(`User response to the install prompt: ${outcome}`);
 // We've used the prompt and can't use it again, throw it away
 deferredPrompt = null;
});

Thuộc tính userChoice là một lời hứa đi kèm với lựa chọn của người dùng. Bạn chỉ có thể gọi prompt() trên sự kiện bị trì hoãn một lần. Nếu người dùng đóng thông báo, bạn sẽ cần đợi cho đến khi sự kiện beforeinstallprompt kích hoạt lại, thường là ngay sau khi thuộc tính userChoice đã giải quyết xong.

Phát hiện thời điểm cài đặt thành công PWA

Bạn có thể sử dụng thuộc tính userChoice để xác định xem người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn từ bên trong giao diện người dùng hay chưa. Tuy nhiên, nếu người dùng cài đặt PWA của bạn từ thanh địa chỉ hoặc một thành phần trình duyệt khác, thì userChoice sẽ không giúp ích. Thay vào đó, bạn nên theo dõi sự kiện appinstalled. Sự kiện này sẽ kích hoạt bất cứ khi nào PWA được cài đặt, bất kể cơ chế nào được dùng để cài đặt PWA.

window.addEventListener('appinstalled', () => {
 // Hide the app-provided install promotion
 hideInstallPromotion();
 // Clear the deferredPrompt so it can be garbage collected
 deferredPrompt = null;
 // Optionally, send analytics event to indicate successful install
 console.log('PWA was installed');
});

Phát hiện cách thức PWA được chạy

Truy vấn nội dung nghe nhìn display-mode của CSS cho biết cách PWA được chạy, trong thẻ trình duyệt hoặc dưới dạng PWA đã cài đặt. Nhờ đó, bạn có thể áp dụng các kiểu tuỳ thuộc vào cách khởi chạy ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình để luôn ẩn nút cài đặt và cung cấp nút quay lại khi khởi chạy dưới dạng một PWA đã cài đặt.

Theo dõi cách thức khởi chạy PWA

Để theo dõi cách người dùng chạy PWA của bạn, hãy sử dụng matchMedia() để kiểm thử truy vấn phương tiện display-mode. Safari trên iOS chưa hỗ trợ việc này. Vì vậy, bạn phải chọn navigator.standalone để trả về một giá trị boolean cho biết trình duyệt có đang chạy ở chế độ độc lập hay không.

function getPWADisplayMode() {
 const isStandalone = window.matchMedia('(display-mode: standalone)').matches;
 if (document.referrer.startsWith('android-app://')) {
  return 'twa';
 } else if (navigator.standalone || isStandalone) {
  return 'standalone';
 }
 return 'browser';
}

Theo dõi thời điểm chế độ hiển thị thay đổi

Để theo dõi xem người dùng có thay đổi trong khoảng thời gian từ standalone đến browser tab hay không, hãy theo dõi các thay đổi đối với truy vấn nội dung nghe nhìn display-mode.

window.matchMedia('(display-mode: standalone)').addEventListener('change', (evt) => {
 let displayMode = 'browser';
 if (evt.matches) {
  displayMode = 'standalone';
 }
 // Log display mode change to analytics
 console.log('DISPLAY_MODE_CHANGED', displayMode);
});

Cập nhật giao diện người dùng dựa trên chế độ hiển thị hiện tại

Để áp dụng màu nền khác cho PWA khi khởi chạy dưới dạng PWA đã cài đặt, hãy sử dụng CSS có điều kiện:

@media all and (display-mode: standalone) {
 body {
  background-color: yellow;
 }
}

Cập nhật tên và biểu tượng của ứng dụng

Nếu bạn cần cập nhật tên ứng dụng hoặc cung cấp biểu tượng mới thì sao? Hãy xem phần Cách Chrome xử lý bản cập nhật cho tệp kê khai ứng dụng web để xem thời điểm và cách thức những thay đổi đó được phản ánh trong Chrome.