Lưu thông tin xác thực từ Biểu mẫu

Meggin Kearney
Meggin Kearney

Lưu thông tin xác thực từ biểu mẫu đăng nhập

Giữ biểu mẫu đăng ký và đăng nhập của bạn càng đơn giản càng tốt.

Lưu thông tin đăng nhập từ biểu mẫu đăng nhập để người dùng sẽ không phải đăng nhập lại khi quay lại.

Cách lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng trong biểu mẫu:

 1. Đưa autocomplete vào biểu mẫu.
 2. Không cho phép gửi biểu mẫu.
 3. Xác thực bằng cách gửi yêu cầu.
 4. Lưu trữ thông tin xác thực.
 5. Cập nhật giao diện người dùng hoặc chuyển đến trang được cá nhân hoá.

Đưa autocomplete vào biểu mẫu

Trước khi tiếp tục, hãy kiểm tra xem biểu mẫu của bạn có bao gồm các thuộc tính autocomplete hay không. Điều này giúp API Quản lý thông tin xác thực tìm idpassword từ biểu mẫu và tạo đối tượng thông tin xác thực.

Điều này cũng giúp các trình duyệt không hỗ trợ API Quản lý thông tin xác thực hiểu được ngữ nghĩa của API này. Tìm hiểu thêm về tính năng tự động điền trong bài viết này của Jason Grigsby.

<form id="signup" method="post">
 <input name="email" type="text" autocomplete="username email" />
 <input name="display-name" type="text" autocomplete="name" />
 <input name="password" type="password" autocomplete="new-password" />
 <input type="submit" value="Sign Up!" />
</form>

Ngăn gửi biểu mẫu

Khi người dùng nhấn nút gửi, hãy ngăn việc gửi biểu mẫu, điều này sẽ dẫn đến quá trình chuyển đổi trang:

  var f = document.querySelector('#signup');
  f.addEventListener('submit', e => {
   e.preventDefault();

Bằng cách ngăn chuyển đổi trang, bạn có thể giữ lại thông tin xác thực trong khi xác minh tính xác thực của thông tin đó.

Xác thực bằng cách gửi yêu cầu

Để xác thực người dùng, hãy phân phối thông tin thông tin xác thực đến máy chủ của bạn bằng cách sử dụng AJAX.

Ở phía máy chủ, hãy tạo một điểm cuối (hoặc chỉ cần thay đổi điểm cuối hiện có) phản hồi bằng mã HTTP 200 hoặc 401 để trình duyệt biết rõ việc đăng ký/đăng nhập/thay đổi mật khẩu có thành công hay không.

Ví dụ:

// Try sign-in with AJAX
fetch('/signin', {
 method: 'POST',
 body: new FormData(e.target),
 credentials: 'include',
});

Lưu trữ thông tin xác thực

Để lưu trữ thông tin xác thực, trước tiên, hãy kiểm tra xem API có sẵn hay không, sau đó tạo thực thể PasswordCredential với phần tử biểu mẫu dưới dạng một đối số đồng bộ hoặc không đồng bộ. Gọi navigator.credentials.store(). Nếu không có API, bạn chỉ cần chuyển tiếp thông tin hồ sơ đến bước tiếp theo.

Ví dụ đồng bộ:

if (window.PasswordCredential) {
 var c = new PasswordCredential(e.target);
 return navigator.credentials.store(c);
} else {
 return Promise.resolve(profile);
}

Ví dụ không đồng bộ:

if (window.PasswordCredential) {
 var c = await navigator.credentials.create({password: e.target});
 return navigator.credentials.store(c);
} else {
 return Promise.resolve(profile);
}

Sau khi yêu cầu thành công, hãy lưu trữ thông tin xác thực. (Đừng lưu trữ thông tin xác thực nếu yêu cầu không thành công vì việc này sẽ gây nhầm lẫn cho người dùng cũ.)

Khi trình duyệt Chrome lấy thông tin đăng nhập, một thông báo sẽ bật lên yêu cầu lưu trữ thông tin xác thực (hoặc trình cung cấp liên kết).

thông tin đăng nhập lưu trữ
Thông báo cho người dùng tự động đăng nhập

Cập nhật giao diện người dùng

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hãy cập nhật giao diện người dùng bằng thông tin hồ sơ hoặc chuyển đến trang được cá nhân hoá.

   }).then(profile => {
    if (profile) {
     updateUI(profile);
    }
   }).catch(error => {
    showError('Sign-in Failed');
   });
  });

Ví dụ về mã đầy đủ

// Get form's DOM object
var f = document.querySelector('#signup');
f.addEventListener('submit', (e) => {
 // Stop submitting form by itself
 e.preventDefault();

 // Try sign-in with AJAX
 fetch('/signin', {
  method: 'POST',
  body: new FormData(e.target),
  credentials: 'include',
 })
  .then((res) => {
   if (res.status == 200) {
    return Promise.resolve();
   } else {
    return Promise.reject('Sign-in failed');
   }
  })
  .then((profile) => {
   // Instantiate PasswordCredential with the form
   if (window.PasswordCredential) {
    var c = new PasswordCredential(e.target);
    return navigator.credentials.store(c);
   } else {
    return Promise.resolve(profile);
   }
  })
  .then((profile) => {
   // Successful sign-in
   if (profile) {
    updateUI(profile);
   }
  })
  .catch((error) => {
   // Sign-in failed
   showError('Sign-in Failed');
  });
});

Khả năng tương thích với trình duyệt

PasswordCredential

Hỗ trợ trình duyệt

 • 51
 • 79
 • x
 • x

Nguồn

Hỗ trợ trình duyệt

 • 51
 • 79
 • 60
 • 13

Nguồn

Ý kiến phản hồi