Tổng thời gian chặn (TBT)

TBT là gì?

Chỉ số Tổng thời gian chặn (TBT) đo lường tổng thời gian sau Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP), trong đó luồng chính bị chặn đủ lâu để ngăn khả năng phản hồi hoạt động đầu vào.

Theo mặc định, Lighthouse sẽ ngừng giám sát TBT sau Time to Interactive (TTI), cũng như một số công cụ phòng thí nghiệm khác đo lường lượt tải trang. Xem phần TBT liên quan như thế nào đến TTI?.

Luồng chính bị coi là "bị chặn" bất cứ khi nào có Tác vụ dài – một tác vụ chạy trên luồng chính trong hơn 50 mili giây (mili giây). Chúng tôi nói luồng chính bị "chặn" vì trình duyệt không thể làm gián đoạn tác vụ đang diễn ra. Vì vậy, trong trường hợp người dùng tương tác với trang khi đang thực hiện một tác vụ dài, trình duyệt sẽ phải đợi tác vụ đó kết thúc trước khi có thể phản hồi.

Nếu tác vụ đủ lâu (khoảng thời gian trên 50 mili giây), thì có thể người dùng sẽ nhận thấy độ trễ và cho rằng trang đang chậm hoặc bị giật.

Thời gian chặn của một tác vụ dài nhất định là thời lượng vượt quá 50 mili giây. Và tổng thời gian chặn của một trang là tổng thời gian chặn cho từng tác vụ dài xảy ra sau FCP trong khung thời gian đo được (thường là TTI cho công cụ tải trang hoặc tổng thời gian theo dõi cho công cụ khác).

Ví dụ: hãy xem xét sơ đồ sau đây về luồng chính của trình duyệt trong khi tải trang:

Tiến trình công việc trên luồng chính

Tiến trình ở trên có 5 tác vụ, 3 trong số đó là Tác vụ dài vì thời lượng của chúng vượt quá 50 mili giây. Sơ đồ tiếp theo cho thấy thời gian chặn cho từng tác vụ dài:

Dòng thời gian tác vụ trên luồng chính cho thấy thời gian chặn

Vì vậy, mặc dù tổng thời gian dành cho việc chạy các tác vụ trên luồng chính là 560 mili giây, nhưng chỉ 345 mili giây trong thời gian đó được coi là thời gian chặn.

Thời lượng của việc cần làm Thời gian chặn việc cần làm
Nhiệm vụ 1 250 mili giây 200 mili giây
Nhiệm vụ 2 90 mili giây 40 mili giây
Nhiệm vụ 3 35 mili giây 0 mili giây
Nhiệm vụ 4 30 mili giây 0 mili giây
Nhiệm vụ 5 155 mili giây 105 mili giây
Tổng thời gian chặn 345 mili giây

TBT liên quan như thế nào đến TTI?

TBT được đo lường trong một khoảng thời gian. Đối với một số công cụ phòng thí nghiệm thường đo lường tải trang, bao gồm Lighthouse, TBT được đo lường cho đến TTI vì nó giúp định lượng mức độ nghiêm trọng của việc một trang không tương tác trước khi trang đó có khả năng tương tác một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, TBT cũng có thể tiếp tục được đo sau khi tải trang và ngoài TTI, ví dụ: trong chế độ Khoảng thời gian Lighthouse.

TTI coi một trang là "có khả năng tương tác đáng tin cậy" nếu luồng chính không có các thao tác dài trong ít nhất 5 giây. Điều này có nghĩa là 3, tác vụ 51 mili giây trải rộng trong 10 giây có thể đẩy TTI lùi lại bằng một tác vụ dài 10 giây. Tuy nhiên, hai trường hợp đó sẽ cảm thấy rất khác đối với người dùng đang cố gắng tương tác với trang.

Trong trường hợp đầu tiên, các tác vụ 3, 51 mili giây sẽ có TBT là 3 mili giây. Trong khi đó, một tác vụ dài 10 giây sẽ có TBT là 9950 mili giây. Giá trị TBT lớn hơn trong trường hợp thứ hai sẽ định lượng trải nghiệm kém.

Ví dụ này cho thấy lý do tại sao TBT thường là chỉ số tốt hơn TTI vì nó ít gặp các điểm ngoại lai hơn. Điều này ngay cả trong trường hợp TTI được dùng làm điểm cuối cho TBT.

Cách đo TBT

TBT là một chỉ số cần được đo lường trong phòng thí nghiệm. Cách tốt nhất để đo lường TBT là chạy quy trình kiểm tra hiệu suất của Lighthouse trên trang web của bạn. Hãy xem tài liệu về Lighthouse trên TBT để biết chi tiết sử dụng.

Công cụ cho phòng thí nghiệm

Điểm TBT tốt là gì?

Để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, các trang web nên cố gắng đặt Tổng thời gian chặn dưới 200 mili giây khi được kiểm thử trên phần cứng trung bình của thiết bị di động.

Để biết thông tin chi tiết về ảnh hưởng của TBT trên trang của bạn đến điểm hiệu suất của Lighthouse, hãy xem Cách Lighthouse xác định điểm TBT của bạn

Cách cải thiện TBT

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT cho một trang web cụ thể, bạn có thể chạy bài kiểm tra hiệu suất của Lighthouse và chú ý đến mọi cơ hội cụ thể mà quy trình kiểm tra đề xuất.

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT nói chung (đối với mọi trang web), hãy tham khảo các hướng dẫn sau đây về hiệu suất: