Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để viết chương trình kiểm thử hiệu quả và dễ bảo trì.

Bắt đầu

Khám phá các mẹo thiết thực về kiểm thử tự động.
Tiếp cận thử nghiệm thực tế, bằng cách xác định nội dung bạn muốn thử nghiệm và cách thức thử nghiệm.
Kết hợp nhiều loại thử nghiệm thành một chiến lược hợp lý cho phù hợp với dự án của bạn.
Xác định nội dung cần kiểm thử, xác định các trường hợp kiểm thử và sắp xếp mức độ ưu tiên.
Tìm hiểu sâu hơn về quá trình tạo các trường hợp kiểm thử.
Xác định các lĩnh vực có thể chưa được thử nghiệm đúng cách.