Dữ liệu khám phá của một nhà phát triển web về các ứng dụng nhỏ – những ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ web nhưng không chạy trong trình duyệt.