Đánh giá thiệt hại do spam

Bước này dành cho các trang web bị tấn công để lưu trữ nội dung vi phạm, thường với cảnh báo "Trang web này có thể đã bị tấn công" xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Đây là một trong những bước dài nhất trong quá trình khôi phục. Trong bước này, bạn sẽ biên soạn một danh sách các tệp bị lỗi trên trang web của mình. Bạn sẽ sử dụng danh sách này trong bước sau, Làm sạch và bảo trì trang web của bạn.

Vì một số chiến dịch tấn công nhất định ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn trang web theo những cách tương tự, nên chúng có thể được khắc phục bằng một tập hợp các bước cụ thể. Nếu bất kỳ chiến dịch tấn công nào trong số này mô tả về kiểu tấn công trên trang web của bạn, hãy nhấp vào để đọc hướng dẫn.